• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Marzec 2014

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 836  398  427  234  7829  3984  879  451 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 643  304  358  197  6129  3068  878  450 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  32  23  37  20  319  170  191  98 
  dotychczas
  nie pracujące
  193  94  69  37  1700  916 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 181  97  88  48  1009  568  49  22 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 26  16  13  117  81 
  Długotrwałe bezrobocie 298  144  105  60  3976  2157 
  Powyżej 50 roku życia 157  72  64  30  2342  987  370  179 
  Bez kwalifikacji zawodowych 277  134  84  50  2336  1257  217  119 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  92  70  35  28  931  795  50  42 
  Niepełnosprawni 29  17  12  413  193  27  17 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 7967  4059  927  463 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 836  398  148  83 
  z tego po raz pierwszy 170  80  48  29 
  po raz kolejny (od 1990r.) 666  318  100  54 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 974  473 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 427  234 
  z tego niesubsydiowanej 415  225 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 12 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych 11 
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia
  rozpoczęcie stażu 32  24 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 382  147 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 54  27 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych 12 
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 36  14 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 7829  3984 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174524

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl