• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Kwiecień 2014

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 340  168  214  108  3788  2064  429  241 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 258  124  182  92  2873  1516  428  240 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  10  147  86  92  53 
  dotychczas
  nie pracujące
  82  44  32  16  915  548 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 79  38  67  33  693  378  25  11 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 12  53  32 
  Długotrwałe bezrobocie 121  63  62  37  1884  1121 
  Powyżej 50 roku życia 63  29  27  10  884  391  140  81 
  Bez kwalifikacji zawodowych 91  43  41  19  1141  655  102  68 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  18  13  15  11  359  309  27  20 
  Niepełnosprawni 16  179  88  20  13 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3887  2106  1537  816  428  241 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 340  168  115  59  68  40 
  z tego po raz pierwszy 58  27  24  10  16 
  po raz kolejny (od 1990r.) 282  141  91  49  52  31 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 13 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 439  210  169  87 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 214  108  91  50 
  z tego niesubsydiowanej 203  100  85  46 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 11 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych 11 
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 10 
  rozpoczęcie stażu 26  22  14  12 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 146  54  41  14 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 14 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3788  2064  1483  788 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174548

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl