• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Kwiecień 2014

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 758  356  396  193  7639  3890  859  451 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 575  281  330  160  5981  3008  858  450 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  25  13  15  316  169  183  97 
  dotychczas
  nie pracujące
  183  75  66  33  1658  882 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 159  69  68  32  959  526  41  19 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 15  103  66 
  Długotrwałe bezrobocie 305  148  119  68  3924  2117 
  Powyżej 50 roku życia 179  88  73  34  2301  975  358  173 
  Bez kwalifikacji zawodowych 236  112  79  38  2298  1239  202  114 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  72  55  37  30  901  762  51  45 
  Niepełnosprawni 36  20  13  383  185  28  19 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 7829  3984  879  451 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 758  356  133  75 
  z tego po raz pierwszy 134  59  39  20 
  po raz kolejny (od 1990r.) 624  297  94  55 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 35 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 948  450 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 396  193 
  z tego niesubsydiowanej 379  181 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 17  12 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych 11 
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 42  12 
  rozpoczęcie stażu 27  24 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 89  54 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 270  98 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 47  30 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 46  23 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 7639  3890 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174516

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl