• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Czerwiec 2014

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 333  168  159  84  3532  1938  405  233 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 248  126  128  70  2677  1418  404  232 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  128  71  74  38 
  dotychczas
  nie pracujące
  85  42  31  14  855  520 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 97  49  51  18  620  347  22  11 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 46  29 
  Długotrwałe bezrobocie 117  63  52  32  1826  1076 
  Powyżej 50 roku życia 64  24  21  14  839  361  134  72 
  Bez kwalifikacji zawodowych 102  49  36  23  1083  620  95  62 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  21  20  14  12  352  304  22  15 
  Niepełnosprawni 19  12  10  172  84  16  10 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3630  1973  1433  761  399  232 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 333  168  143  64  67  40 
  z tego po raz pierwszy 83  36  41  14  22  11 
  po raz kolejny (od 1990r.) 250  132  102  50  45  29 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 10 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 431  203  158  73 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 159  84  64  33 
  z tego niesubsydiowanej 150  83  64  33 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 35  15  11 
  rozpoczęcie stażu 10 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 181  69  61  24 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 21  10  10 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 11 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3532  1938  1418  752 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174514

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl