• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Lipiec 2014

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 440  232  188  112  3451  1901  370  215 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 321  172  149  88  2613  1393  368  214 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  118  66  63  33 
  dotychczas
  nie pracujące
  119  60  39  24  838  508 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 136  70  39  24  623  355  26 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 21  16  41  26 
  Długotrwałe bezrobocie 139  71  65  33  1779  1049 
  Powyżej 50 roku życia 72  30  28  17  820  345  122  66 
  Bez kwalifikacji zawodowych 133  67  43  28  1050  604  81  52 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  31  27  10  355  309  16  13 
  Niepełnosprawni 20  168  78  18  11 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3532  1938  1418  752  405  233 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 440  232  165  90  67  43 
  z tego po raz pierwszy 118  66  51  27  21  12 
  po raz kolejny (od 1990r.) 322  166  114  63  46  31 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 28  15 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 521  269  196  108 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 188  112  80  49 
  z tego niesubsydiowanej 173  102  75  46 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 15  10 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 13 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 32  19  14 
  rozpoczęcie stażu 21  17 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 197  74  63  28 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 37  26  14 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 18 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3451  1901  1387  734 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174552

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl