• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Sierpień 2014

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 392  209  170  88  3411  1910  345  204 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 292  158  139  71  2589  1407  343  203 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  114  63  56  30 
  dotychczas
  nie pracujące
  100  51  31  17  822  503 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 121  64  46  27  608  354  18 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 14  44  28 
  Długotrwałe bezrobocie 166  94  55  29  1785  1065 
  Powyżej 50 roku życia 51  26  15  815  348  121  63 
  Bez kwalifikacji zawodowych 114  67  30  15  1040  610  71  47 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  20  19  334  296  13  11 
  Niepełnosprawni 10  163  76  15 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3451  1901  1387  734  370  215 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 392  209  130  67  49  34 
  z tego po raz pierwszy 73  44  29  16  10 
  po raz kolejny (od 1990r.) 319  165  101  51  39  29 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 49  26  21 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 432  200  155  67 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 170  88  53  28 
  z tego niesubsydiowanej 143  74  41  22 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 27  14  12 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 16 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 10 
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 31  17  10 
  rozpoczęcie stażu 10 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 157  55  55  16 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 31  17  17 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 22 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3411  1910  1362  734 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174518

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl