• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Sierpień 2014

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 758  362  324  153  6910  3604  742  431 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 566  285  271  127  5385  2787  741  430 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  22  12  14  272  157  159  95 
  dotychczas
  nie pracujące
  192  77  53  26  1525  817 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 160  73  51  26  809  451  30  17 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 23  11  10  71  43 
  Długotrwałe bezrobocie 319  166  118  55  3729  2038 
  Powyżej 50 roku życia 157  71  58  25  2149  933  306  154 
  Bez kwalifikacji zawodowych 184  81  54  32  2042  1116  160  100 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  68  59  24  21  830  709  46  41 
  Niepełnosprawni 25  12  17  11  360  167  20  13 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 7043  3644  777  438 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 758  362  108  72 
  z tego po raz pierwszy 145  73  32  24 
  po raz kolejny (od 1990r.) 613  289  76  48 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 10 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 91  46 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 891  402 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 324  153 
  z tego niesubsydiowanej 278  133 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 46  20 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 39  18 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 78  27 
  rozpoczęcie stażu 19  15 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 351  130 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 52  36 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych 10 
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 26  14 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 6910  3604 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174542

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl