• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Styczeń 2010

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 1139  512  236  120  6660  3455  1065  545 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 838  365  196  97  4974  2514  1063  545 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  25  130  62  106  48 
  dotychczas
  nie pracujące
  301  147  40  23  1686  941 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 57  36  16  194  118 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 12 
  Długotrwałe bezrobocie 274  149  31  21  2225  1347  10 
  Powyżej 50 roku życia 190  77  28  1618  701  338  153 
  Bez kwalifikacji zawodowych 279  123  28  20  1644  907  143  84 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  80  62  12  11  637  551  38  32 
  Niepełnosprawni 36  17  10  367  185  26  13 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 6310  3328  980  510 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 1139  512  261  131 
  z tego po raz pierwszy 298  136  96  45 
  po raz kolejny (od 1990r.) 841  376  165  86 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 47  42 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 789  385 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 236  120 
  z tego niesubsydiowanej 236  120 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 62  16 
  rozpoczęcie stażu 22  18 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 100  63 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 318  136 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 18  12 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 20  12 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 6660  3455 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174364

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl