• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Maj 2009

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 397  206  117  58  2909  1715  483  249 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 285  145  88  43  2002  1132  460  246 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  13  11 
  dotychczas
  nie pracujące
  112  61  29  15  907  583  23 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 75  42  18  10  1071  743 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
  Długotrwałe bezrobocie   25      358   
  Powyżej 50 roku życia 95  51  15  10  825  519  71  31 
  Bez kwalifikacji zawodowych 144  82  35  18  1074  684  22 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  10  51 
  Niepełnosprawni 2933  1728  1019  562  466  249     
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 95  45  39  17  32  15 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 302  161  96  41  68  34 
  z tego po raz pierwszy
  po raz kolejny (od 1990r.)
  z tego po pracach interwencyjnych 16  15 
  po robotach publicznych
  po stażu 62  41  21  13  11 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy    
  po szkoleniu 421  219  150  66     
  po pracach społecznie użytecznych 117  58  44  20 
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 12 
  z tego niesubsydiowanej
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 12 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 33  21  13 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 14  11 
  inne
  rozpoczęcie szkolenia
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 216  106  67  24 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob.
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat 17 
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2909  1715  1004  554 
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt. 765  435  307  165 
  innych 760  443  534  269 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 136  63  38  15 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174555

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl