• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Listopad 2009

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 543  279  142  71  3087  1787  442  241 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 370  188  99  52  2116  1164  436  241 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  10  40  16  33 
  dotychczas
  nie pracujące
  173  91  43  19  971  623 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 106  80  26  19  1022  706 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
  Długotrwałe bezrobocie   39    12    349   
  Powyżej 50 roku życia 149  90  23  13  834  518  67  43 
  Bez kwalifikacji zawodowych 204  111  51  27  1130  715 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  11  59 
  Niepełnosprawni 3033  1790  1052  592  446  245     
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 131  60  64  29  23 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 412  219  128  65  65  30 
  z tego po raz pierwszy
  po raz kolejny (od 1990r.)
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 111  87  29  20  18  13 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy    
  po szkoleniu 489  282  153  82     
  po pracach społecznie użytecznych 142  71  55  26 
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 11 
  z tego niesubsydiowanej
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 40  22  10 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 23  17 
  inne
  rozpoczęcie szkolenia
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 240  141  69  36 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob.
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat 14 
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3087  1787  1091  604 
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt. 885  500  385  205 
  innych 810  495  544  267 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 180  87  69  27 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174525

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl