• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Październik 2014

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 445  245  244  124  3311  1922  318  195 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 319  177  177  90  2491  1400  316  194 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  12  112  63  60  33 
  dotychczas
  nie pracujące
  126  68  67  34  820  522 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 171  93  90  45  636  395  23  13 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 15  13  48  39 
  Długotrwałe bezrobocie 124  73  63  31  1741  1072 
  Powyżej 50 roku życia 59  26  24  10  789  339  114  60 
  Bez kwalifikacji zawodowych 123  63  40  19  1022  616  68  43 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  23  19  13  11  326  295  14  14 
  Niepełnosprawni 13  13  161  79  16  10 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3400  1934  1390  760  338  204 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 445  245  175  95  61  39 
  z tego po raz pierwszy 135  79  62  35  19  13 
  po raz kolejny (od 1990r.) 310  166  113  60  42  26 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych 10 
  po stażu 15  12 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 17  11 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 534  257  199  100 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 244  124  108  55 
  z tego niesubsydiowanej 214  101  89  39 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 30  23  19  16 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 14  10  10 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 37  18  20  10 
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 175  65  40  15 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 28  22  15  12 
  podjęcia nauki 16  10 
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 13 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3311  1922  1366  755 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174371

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl