• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Listopad 2014

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 1087  539  388  207  6773  3561  670  395 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 820  414  315  169  5229  2720  669  394 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  31  19  22  12  239  139  116  76 
  dotychczas
  nie pracujące
  267  125  73  38  1544  841 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 234  116  87  45  839  475  36  18 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 27  13  14  10  89  54 
  Długotrwałe bezrobocie 499  248  129  72  3749  2037 
  Powyżej 50 roku życia 237  100  52  27  2140  925  284  149 
  Bez kwalifikacji zawodowych 275  134  70  39  1950  1084  138  87 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  91  77  29  25  813  696  48  42 
  Niepełnosprawni 72  39  15  407  191  29  17 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 6585  3473  686  410 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 1087  539  127  79 
  z tego po raz pierwszy 149  73  32  20 
  po raz kolejny (od 1990r.) 938  466  95  59 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 30  23 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 305  158  34  24 
  po pracach społecznie użytecznych 96  60 
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 899  451 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 388  207 
  z tego niesubsydiowanej 344  181 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 44  26 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 16 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne 13  12 
  rozpoczęcie szkolenia 104  56 
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 10 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 312  135 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 20  14 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 23 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 6773  3561 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174379

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl