• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Lipiec 2010

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 1107  599  256  135  6503  3477  974  511 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 792  427  209  114  4889  2564  973  510 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  15  135  65  89  43 
  dotychczas
  nie pracujące
  315  172  47  21  1614  913 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 68  49  102  63 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 10 
  Długotrwałe bezrobocie 367  209  57  29  2431  1420 
  Powyżej 50 roku życia 214  92  37  17  1700  744  377  183 
  Bez kwalifikacji zawodowych 253  159  41  23  1667  935  150  92 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  92  71  11  652  574  40  35 
  Niepełnosprawni 45  17  390  186  38  22 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 6480  3423  1012  525 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 1107  599  171  98 
  z tego po raz pierwszy 247  142  44  28 
  po raz kolejny (od 1990r.) 860  457  127  70 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 14  12 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy 12  12 
  po szkoleniu 174  98  22  11 
  po pracach społecznie użytecznych 57  44 
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 1084  545 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 256  135 
  z tego niesubsydiowanej 227  114 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 29  21 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 13 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 11  11 
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 86  51 
  rozpoczęcie stażu 38  34 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 101  62 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 514  212 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 54  37 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 12 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 6503  3477 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174519

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl