• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Wrzesień 2013

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 475 475 0 0 0 0 0 242 242 0 0 0 0 0 43 9 5
  1-3 612 0 612 0 0 0 0 326 0 326 0 0 0 0 40 18 8
  3-6 573 0 0 573 0 0 0 307 0 0 307 0 0 0 11 12 2
  6-12 824 0 0 0 824 0 0 463 0 0 0 463 0 0 13 11 3
  12-24 633 0 0 0 0 633 0 395 0 0 0 0 395 0 0 20 10
  pow. 24 604 0 0 0 0 0 604 402 0 0 0 0 0 402 0 35 6
  Wiek 18-24 825 191 188 116 183 109 38 479 91 108 63 105 81 31 85 3 2
  25-34 1079 118 185 195 218 187 176 700 68 104 103 147 137 141 17 24 10
  35-44 680 62 105 100 168 129 116 423 38 59 58 107 80 81 4 22 8
  45-54 696 73 86 102 154 126 155 360 40 33 52 64 68 103 0 31 9
  55-59 368 24 43 52 86 69 94 173 5 22 31 40 29 46 1 19 3
  60-64 l. 73 7 5 8 15 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
  Wykształcenie wyższe 415 75 103 72 69 50 46 292 55 67 50 52 39 29 65 8 4
  policealne i śr. zawod. 794 119 149 120 172 113 121 519 67 85 76 110 86 95 18 25 13
  średnie ogólnokształ. 396 42 78 74 84 78 40 305 25 57 55 69 66 33 11 4 3
  zasad. zawod. 1100 131 159 163 250 204 193 535 54 59 67 123 104 128 13 34 7
  gimnazjalne i poniżej 1016 108 123 144 249 188 204 484 41 58 59 109 100 117 0 34 7
  Straż pracy ogółem do 1 roku 504 65 81 78 115 81 84 311 32 48 48 63 57 63 12 8 3
  1-5 773 99 127 139 187 124 97 459 47 70 72 123 83 64 17 9 4
  5-10 447 40 70 86 108 74 69 258 22 37 48 64 44 43 1 10 1
  10-20 527 58 79 80 104 105 101 294 32 36 45 59 63 59 2 16 7
  20-30 365 36 48 56 90 67 68 166 15 19 22 44 29 37 1 7 1
  30 lat i więcej 134 15 20 25 34 22 18 45 4 9 16 4 5 7 0 5 1
  bez stażu 971 162 187 109 186 160 167 602 90 107 56 106 114 129 74 50 17
  Ogółem 3721 475 612 573 824 633 604 2135 242 326 307 463 395 402 107 105 34
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 410 191 47 66 136 193 239 28 7 14 0
  1-3 511 188 91 88 164 220 282 45 15 25 0
  3-6 487 116 104 110 183 138 307 47 21 23 0
  6-12 737 183 260 195 252 242 499 73 11 42 0
  12-24 633 109 632 149 191 195 392 101 14 30 0
  pow. 24 604 38 601 205 181 190 397 84 11 42 0
  Wiek 18-24 825 825 240 0 379 572 381 79 4 13 0
  25-34 873 0 511 0 186 365 445 154 17 29 0
  35-44 572 0 334 0 152 113 420 101 16 36 0
  45-54 671 0 379 0 216 85 523 37 31 48 0
  55-59 368 0 225 0 139 36 290 7 8 41 0
  60-64 l. 73 0 46 0 35 7 57 0 3 9 0
  Wykształcenie wyższe 286 80 143 27 0 144 0 11 0 14 0
  policealne i śr. zawod. 626 225 336 107 78 275 0 58 1 18 0
  średnie ogólnokształ. 354 139 167 48 219 155 0 38 1 18 0
  zasad. zawod. 1100 177 539 304 106 206 1100 118 28 63 0
  gimnazjalne i poniżej 1016 204 550 327 704 398 1016 153 49 63 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 473 164 266 53 169 207 263 65 10 27 0
  1-5 637 169 325 51 174 0 403 96 17 27 0
  5-10 350 6 193 67 84 0 250 47 8 19 0
  10-20 465 0 276 183 120 0 346 33 14 35 0
  20-30 352 0 174 255 90 0 254 16 9 35 0
  30 lat i więcej 134 0 50 132 35 0 96 0 0 4 0
  bez stażu 971 486 451 72 435 971 504 121 21 29 0
  Ogółem 3382 825 1735 813 1107 1178 2116 378 79 176 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 202 91 26 27 58 105 95 22 0 7 26 0
  1-3 265 108 57 39 95 125 117 36 1 15 45 0
  3-6 249 63 58 58 104 73 126 37 1 9 47 0
  6-12 397 105 152 80 141 135 232 64 1 17 96 0
  12-24 395 81 394 60 123 138 204 90 0 17 121 0
  pow. 24 402 31 400 99 112 147 245 79 1 22 147 0
  Wiek 18-24 479 479 169 0 227 341 194 75 0 6 92 0
  25-34 564 0 374 0 116 242 238 137 2 14 224 0
  35-44 349 0 221 0 99 78 231 87 1 19 111 0
  45-54 345 0 217 0 118 46 230 25 1 26 43 0
  55-59 173 0 106 0 73 16 126 4 0 22 12 0
  Wykształcenie wyższe 195 62 101 8 0 93 0 11 0 6 30 0
  policealne i śr. zawod. 419 120 253 66 43 172 0 53 0 12 85 0
  średnie ogólnokształ. 277 103 139 39 170 112 0 38 0 13 49 0
  zasad. zawod. 535 83 301 121 52 112 535 92 1 26 133 0
  gimnazjalne i poniżej 484 111 293 129 368 234 484 134 3 30 185 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 293 88 189 20 99 121 147 63 1 13 88 0
  1-5 364 92 208 16 86 0 194 83 0 11 102 0
  5-10 193 2 116 40 50 0 106 34 0 10 38 0
  10-20 257 0 161 90 69 0 166 23 1 19 24 0
  20-30 156 0 81 118 42 0 90 8 0 16 0 0
  30 lat i więcej 45 0 14 44 18 0 24 0 0 1 0 0
  bez stażu 602 297 318 35 269 602 292 117 2 17 230 0
  Ogółem 1910 479 1087 363 633 723 1019 328 4 87 482 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174352

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl