• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Luty 2009

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 1088  453  200  120  5422  2960  860  422 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 792  321  146  85  3926  2103  847  421 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  40  26 
  dotychczas
  nie pracujące
  296  132  54  35  1496  857  13 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 189  124  39  31  2177  1412 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
  Długotrwałe bezrobocie   58    10    544   
  Powyżej 50 roku życia 273  130  42  24  1553  905  127  73 
  Bez kwalifikacji zawodowych 381  164  66  43  1847  1030  17 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  34  121  12 
  Niepełnosprawni 4866  2767  701  367     
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 252  98  64  27 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 836  355  163  69 
  z tego po raz pierwszy
  po raz kolejny (od 1990r.)
  z tego po pracach interwencyjnych 11 
  po robotach publicznych
  po stażu 104  47  17 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy    
  po szkoleniu 532  260     
  po pracach społecznie użytecznych 200  120 
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd.
  z tego niesubsydiowanej
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 27 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 15  14 
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 12 
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 229  81 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob.
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat 16  10 
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5422  2960 
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt. 1280  699 
  innych 833  473  1234  589 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 302  116  155  59 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174367

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl