• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Październik 2010

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 1104  563  355  197  6498  3556  837  458 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 743  351  267  146  4791  2541  835  456 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  10  115  59  70  34 
  dotychczas
  nie pracujące
  361  212  88  51  1707  1015 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 63  48  18  12  132  92 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 13 
  Długotrwałe bezrobocie 382  225  67  42  2619  1514 
  Powyżej 50 roku życia 188  79  54  20  1648  737  323  165 
  Bez kwalifikacji zawodowych 242  137  45  25  1642  963  122  82 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  72  64  25  22  647  580  39  31 
  Niepełnosprawni 47  22  15  410  195  38  22 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 6389  3530  874  482 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 1104  563  147  70 
  z tego po raz pierwszy 260  143  55  30 
  po raz kolejny (od 1990r.) 844  420  92  40 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 26  20 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 132  75  10 
  po pracach społecznie użytecznych 12 
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 995  537 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 355  197 
  z tego niesubsydiowanej 328  184 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 27  13 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 15 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 117  78 
  rozpoczęcie stażu 55  45 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 381  174 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 29  14 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 16 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 6498  3556 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174539

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl