• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Czerwiec 2014

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 316 316 0 0 0 0 0 161 161 0 0 0 0 0 10 9 4
  1-3 480 0 480 0 0 0 0 235 0 235 0 0 0 0 14 15 7
  3-6 648 0 0 648 0 0 0 323 0 0 323 0 0 0 14 16 4
  6-12 807 0 0 0 807 0 0 442 0 0 0 442 0 0 20 12 4
  12-24 645 0 0 0 0 645 0 376 0 0 0 0 376 0 0 18 5
  pow. 24 636 0 0 0 0 0 636 401 0 0 0 0 0 401 0 38 8
  Wiek 18-24 620 90 108 134 159 81 48 347 49 49 70 89 51 39 22 4 0
  25-34 1053 91 161 206 221 202 172 668 52 91 114 143 137 131 34 23 11
  35-44 682 45 87 134 164 128 124 385 22 44 68 88 78 85 1 27 12
  45-54 692 62 93 105 153 133 146 342 29 38 43 77 66 89 1 34 4
  55-59 384 21 29 55 89 76 114 181 9 13 26 40 40 53 0 16 4
  60-64 l. 101 7 2 14 21 25 32 15 0 0 2 5 4 4 0 4 1
  Wykształcenie wyższe 341 39 59 63 80 54 46 239 29 40 44 54 41 31 56 6 3
  policealne i śr. zawod. 709 67 95 137 161 132 117 444 40 56 74 97 91 86 1 22 11
  średnie ogólnokształ. 342 32 58 64 77 63 48 267 22 37 53 62 52 41 1 9 5
  zasad. zawod. 1079 94 145 187 241 196 216 486 34 48 77 103 96 128 0 33 6
  gimnazjalne i poniżej 1061 84 123 197 248 200 209 502 36 54 75 126 96 115 0 38 7
  Straż pracy ogółem do 1 roku 470 39 61 84 109 81 96 286 25 30 45 68 52 66 12 9 4
  1-5 726 75 107 150 139 147 108 410 43 62 72 74 91 68 6 9 5
  5-10 438 37 59 88 95 95 64 242 20 30 46 57 48 41 2 13 3
  10-20 548 41 73 93 143 90 108 275 16 36 46 64 54 59 0 20 7
  20-30 362 32 45 58 80 64 83 159 14 13 23 38 29 42 0 9 1
  30 lat i więcej 133 14 14 37 26 19 23 46 3 5 18 10 5 5 0 3 0
  bez stażu 855 78 121 138 215 149 154 520 40 59 73 131 97 120 38 45 12
  Ogółem 3532 316 480 648 807 645 636 1938 161 235 323 442 376 401 58 108 32
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 234 90 34 58 99 95 178 20 10 14 0
  1-3 339 108 79 78 136 146 268 32 14 21 0
  3-6 466 134 142 116 211 173 384 56 16 24 0
  6-12 626 159 295 186 244 253 489 79 26 37 0
  12-24 645 81 645 170 198 180 396 77 12 31 0
  pow. 24 632 48 631 231 195 186 425 88 11 45 0
  Wiek 18-24 620 620 210 0 302 403 358 79 5 16 0
  25-34 873 0 538 0 226 379 436 142 15 16 0
  35-44 415 0 369 0 162 116 430 92 24 34 0
  45-54 549 0 381 0 216 95 539 30 21 47 0
  55-59 384 0 257 0 125 27 292 9 16 47 0
  60-64 l. 101 0 71 0 52 13 85 0 8 12 0
  Wykształcenie wyższe 282 40 143 25 0 120 0 7 0 9 0
  policealne i śr. zawod. 561 133 352 112 68 186 0 50 0 17 0
  średnie ogólnokształ. 296 89 154 36 190 119 0 27 1 15 0
  zasad. zawod. 893 161 580 346 108 188 1061 107 28 78 0
  gimnazjalne i poniżej 910 197 597 320 717 420 1079 161 60 53 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 418 117 278 59 153 238 266 60 14 29 0
  1-5 605 151 352 54 172 0 401 85 17 20 0
  5-10 317 5 216 69 89 0 242 38 9 19 0
  10-20 384 0 298 207 128 0 368 32 14 41 0
  20-30 292 0 192 245 91 0 254 12 7 29 0
  30 lat i więcej 131 0 49 130 37 0 100 0 1 7 0
  bez stażu 795 347 441 75 413 795 509 125 27 27 0
  Ogółem 2942 620 1826 839 1083 1033 2140 352 89 172 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 119 49 19 22 48 51 70 19 1 8 23 0
  1-3 167 49 41 30 67 69 102 24 1 9 44 0
  3-6 242 70 75 47 126 89 152 47 0 12 64 0
  6-12 348 89 167 79 145 154 229 63 2 20 109 0
  12-24 376 51 376 79 115 116 192 67 1 16 105 0
  pow. 24 399 39 398 104 119 141 243 84 1 19 148 0
  Wiek 18-24 347 347 141 0 179 226 180 73 0 10 91 0
  25-34 580 0 377 0 142 251 229 130 2 5 234 0
  35-44 249 0 223 0 99 76 204 75 3 16 105 0
  45-54 279 0 207 0 128 51 239 20 1 27 48 0
  55-59 181 0 117 0 65 12 124 6 0 24 12 0
  60 lat i wiecej 15 0 11 0 7 4 12 0 0 2 3 0
  Wykształcenie wyższe 192 29 99 11 0 77 0 6 0 4 30 0
  policealne i śr. zawod. 362 67 242 65 36 113 0 47 0 10 80 0
  średnie ogólnokształ. 232 71 126 29 158 92 0 26 0 12 53 0
  zasad. zawod. 425 75 299 130 49 97 485 82 1 34 130 0
  gimnazjalne i poniżej 440 105 310 126 377 241 503 143 5 24 200 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 260 68 185 22 89 131 140 55 1 13 80 0
  1-5 350 85 207 18 93 0 187 75 1 7 96 0
  5-10 181 2 117 40 51 0 90 27 0 9 46 0
  10-20 196 0 155 91 72 0 153 21 1 26 30 0
  20-30 129 0 86 111 43 0 98 5 0 15 3 0
  30 lat i więcej 46 0 12 46 20 0 28 0 0 1 0 0
  bez stażu 489 192 314 33 252 489 292 121 3 13 238 0
  Ogółem 1651 347 1076 361 620 620 988 304 6 84 493 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174366

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl