• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Marzec 2011

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 1045  513  332  182  7184  3812  874  475 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 751  367  254  135  5394  2799  874  475 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  90  52  36  22 
  dotychczas
  nie pracujące
  294  146  78  47  1790  1013 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 275  140  74  37  1169  662  63  35 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 27  19  25  15  129  87 
  Długotrwałe bezrobocie 356  215  69  36  3038  1738 
  Powyżej 50 roku życia 206  87  40  16  1898  831  332  156 
  Bez kwalifikacji zawodowych 355  175  61  34  2013  1126  168  102 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  108  95  19  16  701  614  39  32 
  Niepełnosprawni 41  23  444  215  33  19 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 7222  3826  907  488 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 1045  513  144  77 
  z tego po raz pierwszy 207  97  36  21 
  po raz kolejny (od 1990r.) 838  416  108  56 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych 13  11 
  po stażu 24  19 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 1083  527 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 332  182 
  z tego niesubsydiowanej 330  180 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 10 
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 640  272 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 25  18 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 66  39 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 7184  3812 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174353

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl