• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Kwiecień 2011

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 747  374  334  193  7019  3725  853  462 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 549  268  260  144  5293  2740  853  462 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  86  48  31  17 
  dotychczas
  nie pracujące
  198  106  74  49  1726  985 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 169  90  69  41  1108  638  52  30 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 31  21  16  14  126  81 
  Długotrwałe bezrobocie 293  147  78  45  3073  1745 
  Powyżej 50 roku życia 136  50  51  26  1888  821  331  156 
  Bez kwalifikacji zawodowych 217  103  50  27  1977  1105  176  109 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  70  58  19  16  700  612  44  36 
  Niepełnosprawni 29  12  12  439  216  36  23 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 7184  3812  874  475 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 747  374  152  83 
  z tego po raz pierwszy 130  57  48  22 
  po raz kolejny (od 1990r.) 617  317  104  61 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 38  34 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 14 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 912  461 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 334  193 
  z tego niesubsydiowanej 317  181 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 17  12 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 11 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 26  12 
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 450  189 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 29  18 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 50  33 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 7019  3725 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174531

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl