• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Wrzesień 2010

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 1074 1074 0 0 0 0 0 565 565 0 0 0 0 0 60 49 32
  1-3 1341 0 1341 0 0 0 0 739 0 739 0 0 0 0 63 52 29
  3-6 1147 0 0 1147 0 0 0 628 0 0 628 0 0 0 11 47 19
  6-12 1553 0 0 0 1553 0 0 849 0 0 0 849 0 0 22 72 47
  12-24 867 0 0 0 0 867 0 502 0 0 0 0 502 0 0 47 18
  pow. 24 407 0 0 0 0 0 407 247 0 0 0 0 0 247 0 91 42
  Wiek 18-24 1132 331 306 171 215 96 13 666 168 174 104 137 71 12 77 12 7
  25-34 1893 333 412 362 461 243 82 1160 191 244 205 287 164 69 75 61 35
  35-44 1126 147 249 205 303 150 72 651 78 151 114 165 94 49 3 78 36
  45-54 1458 174 254 278 402 227 123 786 95 136 158 201 127 69 1 149 86
  55-59 648 81 101 111 134 125 96 267 33 34 47 59 46 48 0 43 21
  60-64 l. 132 8 19 20 38 26 21 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2
  Wykształcenie wyższe 850 196 224 136 161 89 44 537 132 133 88 110 52 22 150 68 56
  policealne i śr. zawod. 1421 260 305 262 331 178 85 822 139 176 151 187 112 57 1 53 26
  średnie ogólnokształ. 706 133 164 130 160 90 29 478 76 112 93 110 66 21 4 19 11
  zasad. zawod. 1532 232 283 281 417 238 81 714 98 125 124 192 127 48 1 103 43
  gimnazjalne i poniżej 1880 253 365 338 484 272 168 979 120 193 172 250 145 99 0 115 51
  Straż pracy ogółem do 1 roku 966 189 191 159 226 132 69 547 104 113 89 121 78 42 23 45 22
  1-5 1152 186 251 222 282 164 47 653 89 142 124 162 106 30 11 42 24
  5-10 673 88 150 146 166 91 32 397 49 86 82 99 61 20 0 32 19
  10-20 888 128 185 165 213 129 68 481 62 107 91 107 73 41 0 45 17
  20-30 755 96 134 132 208 129 56 359 51 58 65 106 59 20 1 24 10
  30 lat i więcej 292 35 54 71 76 34 22 103 16 24 25 23 8 7 0 1 0
  bez stażu 1663 352 376 252 382 188 113 990 194 209 152 231 117 87 121 169 95
  Ogółem 6389 1074 1341 1147 1553 867 407 3530 565 739 628 849 502 247 156 358 187
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 928 331 150 187 266 437 485 93 24 53 0
  1-3 1146 306 248 267 318 450 648 132 29 66 0
  3-6 969 171 256 289 308 317 619 110 25 74 0
  6-12 1370 215 562 403 404 476 901 160 41 72 0
  12-24 867 96 866 300 207 231 510 112 16 71 0
  pow. 24 406 13 399 192 133 131 249 52 2 71 0
  Wiek 18-24 1132 1132 230 0 454 825 517 115 9 28 0
  25-34 1445 0 669 0 324 741 735 256 32 61 0
  35-44 946 0 460 0 252 188 718 201 34 59 0
  45-54 1383 0 686 0 365 185 952 70 42 148 0
  55-59 648 0 361 0 196 79 401 16 13 89 0
  60-64 l. 132 0 75 0 45 24 89 1 7 22 0
  Wykształcenie wyższe 588 120 252 113 0 326 0 15 0 15 0
  policealne i śr. zawod. 1041 242 508 365 0 367 0 74 4 61 0
  średnie ogólnokształ. 645 253 254 135 370 287 0 54 3 32 0
  zasad. zawod. 1532 181 596 441 0 271 1532 185 41 124 0
  gimnazjalne i poniżej 1880 336 871 584 1266 791 1880 331 89 175 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 873 232 430 159 283 379 505 125 44 66 0
  1-5 874 200 417 110 233 0 537 148 21 52 0
  5-10 522 7 241 107 118 0 378 85 11 39 0
  10-20 761 0 368 307 177 0 534 72 9 78 0
  20-30 703 0 323 510 123 0 437 25 5 59 0
  30 lat i więcej 290 0 85 282 40 0 162 2 1 12 0
  bez stażu 1663 693 617 163 662 1663 859 202 46 101 0
  Ogółem 5686 1132 2481 1638 1636 2042 3412 659 137 407 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 488 168 88 83 142 241 218 82 3 28 64 0
  1-3 625 174 143 113 197 249 318 113 2 28 102 0
  3-6 519 104 154 141 178 187 296 102 3 34 98 0
  6-12 738 137 317 178 233 276 442 141 3 38 173 0
  12-24 502 71 502 129 122 139 272 99 1 28 120 0
  pow. 24 247 12 246 88 84 100 147 50 0 36 81 0
  Wiek 18-24 666 666 158 0 270 483 267 107 3 14 124 0
  25-34 901 0 459 0 200 485 429 236 5 23 281 0
  35-44 551 0 297 0 176 112 389 177 1 39 160 0
  45-54 734 0 374 0 216 75 458 57 3 75 63 0
  55-59 267 0 162 0 94 37 150 10 0 41 10 0
  Wykształcenie wyższe 365 91 143 37 0 224 0 15 0 6 19 0
  policealne i śr. zawod. 629 147 319 197 0 224 0 64 1 28 85 0
  średnie ogólnokształ. 432 161 180 90 250 179 0 53 1 21 51 0
  zasad. zawod. 714 86 313 160 0 134 714 151 0 57 144 0
  gimnazjalne i poniżej 979 181 495 248 706 431 979 304 10 80 339 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 492 136 254 57 160 202 259 116 5 29 123 0
  1-5 499 111 257 50 138 0 282 129 1 22 112 0
  5-10 306 4 156 49 82 0 209 71 0 19 55 0
  10-20 406 0 214 171 104 0 246 59 1 41 33 0
  20-30 324 0 146 241 71 0 181 18 0 33 3 0
  30 lat i więcej 102 0 22 98 19 0 45 1 0 5 0 0
  bez stażu 990 415 401 66 382 990 471 193 5 43 312 0
  Ogółem 3119 666 1450 732 956 1192 1693 587 12 192 638 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174521

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl