• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Grudzień 2010

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 856 856 0 0 0 0 0 395 395 0 0 0 0 0 38 34 13
  1-3 1621 0 1621 0 0 0 0 829 0 829 0 0 0 0 73 63 32
  3-6 1305 0 0 1305 0 0 0 723 0 0 723 0 0 0 36 64 40
  6-12 1383 0 0 0 1383 0 0 810 0 0 0 810 0 0 17 50 25
  12-24 974 0 0 0 0 974 0 558 0 0 0 0 558 0 0 64 37
  pow. 24 420 0 0 0 0 0 420 254 0 0 0 0 0 254 0 90 40
  Wiek 18-24 1046 181 348 241 164 100 12 616 90 193 136 113 73 11 80 11 10
  25-34 1973 282 518 415 406 267 85 1175 124 285 259 265 175 67 79 68 41
  35-44 1177 155 279 230 258 180 75 666 67 144 131 153 118 53 5 80 31
  45-54 1521 168 318 264 372 273 126 811 86 154 143 207 147 74 0 144 81
  55-59 688 63 130 133 150 114 98 301 28 53 54 72 45 49 0 47 21
  60-64 l. 154 7 28 22 33 40 24 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
  Wykształcenie wyższe 877 137 231 211 149 106 43 553 87 143 130 105 64 24 156 64 50
  policealne i śr. zawod. 1464 164 414 287 294 215 90 845 81 230 177 176 125 56 2 65 31
  średnie ogólnokształ. 698 96 179 144 143 98 38 472 55 116 92 108 74 27 5 20 11
  zasad. zawod. 1551 199 353 304 360 254 81 687 60 131 140 172 133 51 1 100 44
  gimnazjalne i poniżej 1969 260 444 359 437 301 168 1012 112 209 184 249 162 96 0 116 51
  Straż pracy ogółem do 1 roku 1004 141 253 197 199 144 70 552 67 130 111 120 78 46 24 41 22
  1-5 1182 166 306 223 249 186 52 645 75 146 124 149 120 31 8 47 24
  5-10 705 108 180 128 160 93 36 415 51 101 75 105 59 24 4 33 17
  10-20 903 92 193 184 202 153 79 482 39 95 104 113 84 47 2 48 17
  20-30 802 86 169 155 190 147 55 387 39 77 72 104 73 22 0 25 11
  30 lat i więcej 294 27 63 62 82 39 21 104 8 24 30 23 13 6 0 2 0
  bez stażu 1669 236 457 356 301 212 107 984 116 256 207 196 131 78 126 169 96
  Ogółem 6559 856 1621 1305 1383 974 420 3569 395 829 723 810 558 254 164 365 187
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 725 181 161 158 209 302 459 69 29 37 0
  1-3 1382 348 377 341 371 557 797 118 60 89 0
  3-6 1145 241 341 305 295 430 663 126 27 72 0
  6-12 1215 164 497 390 381 382 797 171 26 91 0
  12-24 973 100 970 335 231 257 555 111 18 79 0
  pow. 24 419 12 413 198 131 125 249 47 4 75 0
  Wiek 18-24 1046 1046 265 0 394 771 507 115 7 31 0
  25-34 1542 0 721 0 330 783 755 251 47 64 0
  35-44 995 0 505 0 242 197 740 184 39 74 0
  45-54 1434 0 780 0 377 195 980 76 47 143 0
  55-59 688 0 383 0 227 80 434 15 16 101 0
  60-64 l. 154 0 105 0 48 27 104 1 8 30 0
  Wykształcenie wyższe 616 113 292 107 0 326 0 16 0 15 0
  policealne i śr. zawod. 1085 212 595 372 0 362 0 75 7 59 0
  średnie ogólnokształ. 638 214 281 150 335 275 0 45 1 39 0
  zasad. zawod. 1551 173 638 469 0 282 1551 164 47 135 0
  gimnazjalne i poniżej 1969 334 953 629 1283 808 1969 342 109 195 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 914 214 464 173 283 384 548 121 48 83 0
  1-5 916 183 470 114 225 0 548 151 30 57 0
  5-10 548 4 265 97 114 0 389 84 12 42 0
  10-20 775 0 426 328 191 0 538 66 15 76 0
  20-30 747 0 382 558 124 0 452 20 5 65 0
  30 lat i więcej 290 0 101 281 47 0 165 1 1 13 0
  bez stażu 1669 645 651 176 634 1669 880 199 53 107 0
  Ogółem 5859 1046 2759 1727 1618 2053 3520 642 164 443 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 328 90 95 75 104 139 172 54 4 18 52 0
  1-3 692 193 213 139 202 305 340 100 4 42 127 0
  3-6 625 136 182 136 178 249 324 112 2 35 111 0
  6-12 695 113 288 189 246 241 421 151 3 49 174 0
  12-24 558 73 556 146 138 153 295 100 1 36 136 0
  pow. 24 254 11 253 95 76 89 147 46 1 35 77 0
  Wiek 18-24 616 616 192 0 249 457 277 109 2 15 125 0
  25-34 920 0 483 0 196 503 410 224 6 27 294 0
  35-44 561 0 322 0 162 108 382 162 2 43 176 0
  45-54 754 0 416 0 220 77 457 59 3 78 69 0
  55-59 301 0 174 0 117 31 173 9 2 52 13 0
  Wykształcenie wyższe 385 85 170 35 0 219 0 14 0 6 29 0
  policealne i śr. zawod. 640 112 363 201 0 214 0 66 1 31 102 0
  średnie ogólnokształ. 428 142 203 105 220 172 0 44 0 25 51 0
  zasad. zawod. 687 87 325 172 0 130 687 133 1 59 135 0
  gimnazjalne i poniżej 1012 190 526 267 724 441 1012 306 13 94 360 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 494 120 272 73 161 192 267 109 7 35 127 0
  1-5 496 102 273 52 130 0 274 126 3 24 113 0
  5-10 319 3 168 51 71 0 208 72 0 24 72 0
  10-20 404 0 239 181 114 0 239 55 1 44 33 0
  20-30 353 0 180 267 70 0 186 13 0 35 3 0
  30 lat i więcej 102 0 29 99 22 0 45 0 0 6 0 0
  bez stażu 984 391 426 57 376 984 480 188 4 47 329 0
  Ogółem 3152 616 1587 780 944 1176 1699 563 15 215 677 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174535

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl