• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Marzec 2009

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 1183  523  240  115  5855  3129  932  451 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 861  378  192  81  4275  2246  921  450 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  40  25 
  dotychczas
  nie pracujące
  322  145  48  34  1580  883  11 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 222  125  35  22  2237  1433 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
  Długotrwałe bezrobocie   53    14    549   
  Powyżej 50 roku życia 293  133  37  20  1633  926  122  67 
  Bez kwalifikacji zawodowych 420  191  63  42  1980  1081  14 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  18  115 
  Niepełnosprawni 5422  2960  860  422     
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 268  117  67  28 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 915  406  177  74 
  z tego po raz pierwszy
  po raz kolejny (od 1990r.)
  z tego po pracach interwencyjnych 11 
  po robotach publicznych
  po stażu 137  69  44  22 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy    
  po szkoleniu 750  354     
  po pracach społecznie użytecznych 240  115 
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd.
  z tego niesubsydiowanej
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 89  56 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 14  13 
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 11 
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy 21  11 
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 327  125 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob.
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat 10 
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5855  3129 
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt. 1361  735 
  innych 971  512  1300  615 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 336  146  179  67 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174346

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl