• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Czerwiec 2011

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 740  413  329  173  6429  3520  796  454 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 535  292  277  143  4844  2593  795  454 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  11  75  45  24  12 
  dotychczas
  nie pracujące
  205  121  52  30  1585  927 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 179  101  55  38  966  590  54  31 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 33  28  90  64 
  Długotrwałe bezrobocie 292  155  98  50  2979  1699 
  Powyżej 50 roku życia 148  71  64  27  1778  776  298  145 
  Bez kwalifikacji zawodowych 217  132  42  26  1862  1066  166  105 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  75  58  31  31  691  595  56  47 
  Niepełnosprawni 33  22  18  13  377  185  23  15 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 6855  3696  840  463 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 740  413  117  66 
  z tego po raz pierwszy 162  88  48  27 
  po raz kolejny (od 1990r.) 578  325  69  39 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 25  23 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 24 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 1166  589 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 329  173 
  z tego niesubsydiowanej 292  157 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 37  16 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 25 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 91  40 
  rozpoczęcie stażu 28  24 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 639  293 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 33  25 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 35  26 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 6429  3520 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174533

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl