• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Sierpień 2011

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 818  454  221  104  6357  3552  754  427 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 609  339  180  80  4825  2658  753  427 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  73  46  22  13 
  dotychczas
  nie pracujące
  209  115  41  24  1532  894 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 163  88  49  22  910  553  42  23 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 24  17  79  52 
  Długotrwałe bezrobocie 300  169  64  31  3032  1724 
  Powyżej 50 roku życia 162  72  36  12  1789  802  296  144 
  Bez kwalifikacji zawodowych 225  119  42  26  1808  1034  158  96 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  84  77  11  711  622  53  50 
  Niepełnosprawni 38  18  11  399  195  23  11 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 6392  3500  768  439 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 818  454  137  74 
  z tego po raz pierwszy 170  97  37  21 
  po raz kolejny (od 1990r.) 648  357  100  53 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 61  17  11 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 853  402 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 221  104 
  z tego niesubsydiowanej 206  98 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 15 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 64  31 
  rozpoczęcie stażu 38  25 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 463  208 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 31  17 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 15 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 6357  3552 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174515

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl