• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Wrzesień 2011

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 891 891 0 0 0 0 0 476 476 0 0 0 0 0 31 22 12
  1-3 1129 0 1129 0 0 0 0 616 0 616 0 0 0 0 35 47 29
  3-6 937 0 0 937 0 0 0 513 0 0 513 0 0 0 17 27 13
  6-12 1622 0 0 0 1622 0 0 898 0 0 0 898 0 0 20 47 14
  12-24 1209 0 0 0 0 1209 0 706 0 0 0 0 706 0 0 51 30
  pow. 24 561 0 0 0 0 0 561 336 0 0 0 0 0 336 0 89 41
  Wiek 18-24 933 238 193 150 221 101 30 568 130 109 85 144 76 24 40 8 8
  25-34 1890 293 383 318 472 312 112 1179 164 220 201 290 221 83 59 44 26
  35-44 1180 150 216 187 292 235 100 693 84 129 102 165 141 72 3 66 28
  45-54 1435 143 222 179 395 338 158 781 82 110 93 211 190 95 1 99 52
  55-59 719 51 99 75 195 179 120 324 16 48 32 88 78 62 0 52 22
  60-64 l. 192 16 16 28 47 44 41 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3
  Wykształcenie wyższe 814 129 178 141 176 134 56 518 86 120 84 115 82 31 94 34 25
  policealne i śr. zawod. 1367 224 259 185 323 259 117 840 134 155 113 206 162 70 5 47 24
  średnie ogólnokształ. 656 89 122 116 169 107 53 459 60 83 77 122 78 39 4 23 12
  zasad. zawod. 1526 189 265 226 418 296 132 709 83 109 107 183 146 81 0 73 31
  gimnazjalne i poniżej 1986 260 305 269 536 413 203 1019 113 149 132 272 238 115 0 106 47
  Straż pracy ogółem do 1 roku 923 125 169 138 223 174 94 534 72 107 81 120 99 55 17 38 18
  1-5 1198 214 211 190 287 207 89 716 124 125 105 172 133 57 20 37 20
  5-10 729 92 134 116 209 130 48 415 48 73 64 114 83 33 0 28 15
  10-20 921 109 169 114 236 193 100 516 61 93 61 135 108 58 1 40 21
  20-30 784 80 136 101 203 176 88 390 41 66 43 101 94 45 1 20 7
  30 lat i więcej 273 31 40 55 71 51 25 90 11 14 23 24 12 6 0 3 0
  bez stażu 1521 240 270 223 393 278 117 884 119 138 136 232 177 82 64 117 58
  Ogółem 6349 891 1129 937 1622 1209 561 3545 476 616 513 898 706 336 103 283 139
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 736 238 119 148 276 286 449 82 27 45 0
  1-3 955 193 253 243 294 344 570 119 29 52 0
  3-6 805 150 214 220 290 277 495 124 41 50 0
  6-12 1444 221 675 476 473 480 954 187 36 84 0
  12-24 1208 101 1201 421 347 345 709 169 30 96 0
  pow. 24 560 30 550 266 167 142 335 60 8 79 0
  Wiek 18-24 933 933 269 0 468 675 501 120 7 21 0
  25-34 1490 0 775 0 369 699 756 303 45 54 0
  35-44 1004 0 571 0 272 207 743 228 44 59 0
  45-54 1370 0 822 0 427 180 946 76 53 130 0
  55-59 719 0 447 0 258 87 455 14 13 107 0
  60-64 l. 192 0 128 0 53 26 111 0 9 35 0
  Wykształcenie wyższe 558 65 302 136 0 232 0 24 0 15 0
  policealne i śr. zawod. 1045 177 610 370 69 319 0 93 4 61 0
  średnie ogólnokształ. 593 190 276 134 352 242 0 63 4 31 0
  zasad. zawod. 1526 152 758 504 110 255 1526 195 51 112 0
  gimnazjalne i poniżej 1986 349 1066 630 1316 826 1986 366 112 187 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 854 169 485 165 310 353 529 141 42 64 0
  1-5 947 178 501 114 277 0 573 175 26 63 0
  5-10 587 5 319 117 133 0 407 99 19 38 0
  10-20 790 0 469 362 203 0 543 72 19 74 0
  20-30 739 0 410 577 169 0 439 23 2 69 0
  30 lat i więcej 270 0 117 265 70 0 148 2 0 13 0
  bez stażu 1521 581 711 174 685 1521 873 229 63 85 0
  Ogółem 5708 933 3012 1774 1847 1874 3512 741 171 406 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 376 130 71 64 149 143 196 67 2 21 61 0
  1-3 508 109 135 114 163 188 258 103 1 24 84 0
  3-6 431 85 122 91 158 169 239 103 4 24 97 0
  6-12 781 144 374 214 275 273 455 167 6 41 198 0
  12-24 706 76 703 187 222 214 384 149 5 43 191 0
  pow. 24 336 24 333 126 100 95 196 57 0 37 93 0
  Wiek 18-24 568 568 198 0 288 395 286 116 2 11 136 0
  25-34 925 0 536 0 223 452 412 266 8 27 324 0
  35-44 577 0 355 0 175 126 391 196 2 36 181 0
  45-54 744 0 449 0 256 75 456 60 4 64 67 0
  55-59 324 0 200 0 125 34 183 8 2 52 16 0
  Wykształcenie wyższe 345 49 182 47 0 155 0 22 0 6 38 0
  policealne i śr. zawod. 647 107 371 200 49 197 0 85 1 29 110 0
  średnie ogólnokształ. 418 126 202 93 240 148 0 62 1 23 59 0
  zasad. zawod. 709 87 374 198 62 120 709 158 1 43 140 0
  gimnazjalne i poniżej 1019 199 609 258 716 462 1019 319 15 89 377 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 483 102 282 61 179 198 269 123 4 25 137 0
  1-5 550 116 301 47 169 0 297 155 1 25 126 0
  5-10 335 4 195 55 84 0 200 80 0 17 69 0
  10-20 433 0 257 209 125 0 259 58 1 38 36 0
  20-30 364 0 205 275 99 0 190 16 0 39 3 0
  30 lat i więcej 89 0 30 88 28 0 35 1 0 2 0 0
  bez stażu 884 346 468 61 383 884 478 213 12 44 353 0
  Ogółem 3138 568 1738 796 1067 1082 1728 646 18 190 724 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174344

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl