• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Wrzesień 2011

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 964  515  328  199  6349  3545  767  442 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 702  387  258  161  4828  2661  766  442 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  73  45  27  18 
  dotychczas
  nie pracujące
  262  128  70  38  1521  884 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 261  140  59  33  933  568  46  27 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 35  22  16  14  76  45 
  Długotrwałe bezrobocie 297  174  99  61  3012  1738 
  Powyżej 50 roku życia 162  72  48  22  1774  796  300  148 
  Bez kwalifikacji zawodowych 299  158  45  22  1847  1067  162  100 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  86  70  17  16  741  646  52  49 
  Niepełnosprawni 50  22  14  10  406  190  24  11 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 6357  3552  754  427 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 964  515  171  115 
  z tego po raz pierwszy 258  141  57  39 
  po raz kolejny (od 1990r.) 706  374  114  76 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 38  17 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 972  522 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 328  199 
  z tego niesubsydiowanej 305  183 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 23  16 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 11 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 69  40 
  rozpoczęcie stażu 24  22 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 10 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 442  197 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 37  28 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 27 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 6349  3545 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174530

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl