• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Marzec 2012

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 704 704 0 0 0 0 0 328 328 0 0 0 0 0 27 35 16
  1-3 1634 0 1634 0 0 0 0 814 0 814 0 0 0 0 58 48 22
  3-6 1310 0 0 1310 0 0 0 728 0 0 728 0 0 0 49 40 19
  6-12 1344 0 0 0 1344 0 0 781 0 0 0 781 0 0 25 39 24
  12-24 1357 0 0 0 0 1357 0 807 0 0 0 0 807 0 0 51 21
  pow. 24 805 0 0 0 0 0 805 468 0 0 0 0 0 468 0 85 42
  Wiek 18-24 1065 169 333 229 171 125 38 643 75 179 146 117 95 31 77 14 10
  25-34 2141 236 550 420 416 339 180 1296 114 282 254 273 244 129 76 46 26
  35-44 1297 117 276 197 297 267 143 737 64 140 94 180 161 98 4 78 38
  45-54 1545 118 292 262 291 358 224 839 55 152 149 152 208 123 2 82 39
  55-59 876 52 142 167 138 207 170 411 20 61 85 59 99 87 0 58 24
  60-64 l. 230 12 41 35 31 61 50 0 0 0 0 0 0 0 0 18 7
  Wykształcenie wyższe 981 123 232 212 178 149 87 638 82 157 145 113 90 51 152 28 20
  policealne i śr. zawod. 1508 135 356 283 293 273 168 918 68 205 177 187 178 103 5 50 24
  średnie ogólnokształ. 761 86 194 137 143 129 72 532 48 123 100 108 98 55 2 24 14
  zasad. zawod. 1686 160 374 299 326 334 193 767 50 145 132 160 183 97 0 84 35
  gimnazjalne i poniżej 2218 200 478 379 404 472 285 1071 80 184 174 213 258 162 0 112 51
  Straż pracy ogółem do 1 roku 1102 108 280 199 191 195 129 627 46 152 129 114 114 72 32 38 20
  1-5 1352 139 366 250 261 208 128 767 64 185 144 158 135 81 14 36 18
  5-10 851 94 186 149 168 178 76 485 55 101 76 97 108 48 1 27 12
  10-20 1028 102 196 176 200 201 153 574 51 92 100 119 125 87 2 39 19
  20-30 838 60 148 146 170 196 118 409 22 70 76 81 103 57 1 22 8
  30 lat i więcej 342 18 102 75 56 58 33 126 3 45 32 22 16 8 0 2 2
  bez stażu 1641 183 356 315 298 321 168 938 87 169 171 190 206 115 109 134 65
  Ogółem 7154 704 1634 1310 1344 1357 805 3926 328 814 728 781 807 468 159 298 144
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 568 169 81 136 199 236 360 55 28 23 0
  1-3 1399 333 250 352 487 482 852 171 58 65 0
  3-6 1143 229 356 360 373 389 678 130 44 63 0
  6-12 1186 171 476 344 397 359 730 178 34 79 0
  12-24 1357 125 1350 493 410 386 806 189 28 101 0
  pow. 24 803 38 791 356 234 212 478 101 11 93 0
  Wiek 18-24 1065 1065 291 0 521 758 549 138 9 27 0
  25-34 1691 0 839 0 431 772 860 324 57 56 0
  35-44 1119 0 643 0 295 216 821 253 52 59 0
  45-54 1475 0 863 0 469 178 994 89 51 135 0
  55-59 876 0 518 0 316 101 545 19 21 108 0
  60-64 l. 230 0 150 0 68 39 135 1 13 39 0
  Wykształcenie wyższe 674 97 348 151 0 298 0 29 0 12 0
  policealne i śr. zawod. 1169 200 664 424 83 332 0 115 6 56 0
  średnie ogólnokształ. 709 219 320 188 430 262 0 66 2 40 0
  zasad. zawod. 1686 147 805 576 117 258 1686 214 67 127 0
  gimnazjalne i poniżej 2218 402 1167 702 1470 914 2218 400 128 189 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 1022 232 563 192 356 423 586 164 49 70 0
  1-5 1077 208 527 130 319 0 664 202 42 56 0
  5-10 679 6 371 151 166 0 474 112 21 50 0
  10-20 900 0 524 413 240 0 606 84 23 78 0
  20-30 797 0 440 631 183 0 463 25 3 67 0
  30 lat i więcej 340 0 125 332 85 0 171 2 0 11 0
  bez stażu 1641 619 754 192 751 1641 940 235 65 92 0
  Ogółem 6456 1065 3304 2041 2100 2064 3904 824 203 424 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 243 75 41 54 101 103 130 45 0 8 44 0
  1-3 673 179 146 148 255 234 329 134 3 26 99 0
  3-6 619 146 196 171 199 221 306 115 4 24 114 0
  6-12 671 117 270 150 236 229 373 157 0 31 173 0
  12-24 807 95 804 233 255 239 441 174 7 50 215 0
  pow. 24 468 31 463 163 146 137 259 91 2 38 151 0
  Wiek 18-24 643 643 213 0 322 440 297 133 1 10 146 0
  25-34 1007 0 581 0 242 476 439 284 7 24 350 0
  35-44 622 0 398 0 180 127 406 216 4 31 197 0
  45-54 798 0 478 0 275 78 465 70 2 62 83 0
  55-59 411 0 250 0 173 42 231 13 2 50 20 0
  Wykształcenie wyższe 418 77 212 52 0 197 0 27 0 5 45 0
  policealne i śr. zawod. 722 116 420 223 58 195 0 107 0 19 119 0
  średnie ogólnokształ. 503 153 243 129 301 169 0 66 1 26 74 0
  zasad. zawod. 767 84 403 226 68 116 767 170 3 46 148 0
  gimnazjalne i poniżej 1071 213 642 289 765 486 1071 346 12 81 410 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 572 135 330 67 204 225 291 143 6 26 154 0
  1-5 595 135 313 50 167 0 314 173 2 17 142 0
  5-10 374 5 223 79 106 0 221 93 0 23 74 0
  10-20 491 0 302 234 143 0 283 69 0 36 46 0
  20-30 386 0 215 300 114 0 195 18 0 31 2 0
  30 lat i więcej 125 0 38 122 40 0 40 2 0 5 0 0
  bez stażu 938 368 499 67 418 938 494 218 8 39 378 0
  Ogółem 3481 643 1920 919 1192 1163 1838 716 16 177 796 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174369

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl