• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Styczeń 2012

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 1271  642  281  180  7101  3938  939  523 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 968  493  214  137  5448  2990  939  523 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  16  78  47  32  16 
  dotychczas
  nie pracujące
  303  149  67  43  1653  948 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 291  154  63  44  1079  657  62  34 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 58  44  13  11  146  104 
  Długotrwałe bezrobocie 319  199  61  43  3217  1874 
  Powyżej 50 roku życia 247  107  39  23  1973  897  368  189 
  Bez kwalifikacji zawodowych 341  170  47  29  2043  1155  199  121 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  102  81  16  13  813  701  55  46 
  Niepełnosprawni 44  20  11  425  183  25  10 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 6407  3602  771  445 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 1271  642  276  147 
  z tego po raz pierwszy 277  147  91  63 
  po raz kolejny (od 1990r.) 994  495  185  84 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych 10 
  po stażu 87  67 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 577  306 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 281  180 
  z tego niesubsydiowanej 281  180 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 232  89 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 23  17 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 25  11 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 7101  3938 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174540

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl