• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Kwiecień 2009

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 1053  566  266  140  6065  3269  1027  492 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 766  411  209  110  4449  2363  1013  492 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  41  26 
  dotychczas
  nie pracujące
  287  155  57  30  1616  906  14 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 229  153  33  22  2287  1478 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
  Długotrwałe bezrobocie   54      559   
  Powyżej 50 roku życia 249  136  34  18  1646  962  133  72 
  Bez kwalifikacji zawodowych 354  190  71  35  2017  1110  15 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  20  115 
  Niepełnosprawni 5855  3129  932  451     
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 227  111  62  36 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 826  455  186  104 
  z tego po raz pierwszy
  po raz kolejny (od 1990r.) 17  12 
  z tego po pracach interwencyjnych 24  20 
  po robotach publicznych
  po stażu 146  103  15  13 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy    
  po szkoleniu 843  426     
  po pracach społecznie użytecznych 266  140 
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 14 
  z tego niesubsydiowanej
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 14 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 31  14 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 18  16 
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 25  16 
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy 15  10 
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 439  199 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob.
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat 16 
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych 6065  3269 
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt. 1399  751 
  innych 1094  559  1376  637 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 266  146  163  71 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174365

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl