• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Kwiecień 2012

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 742  380  248  141  7108  3905  922  518 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 565  295  215  120  5485  2981  921  518 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  69  40  26  12 
  dotychczas
  nie pracujące
  177  85  33  21  1623  924 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 161  85  47  25  1024  615  65  39 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 22  14  15  10  113  77 
  Długotrwałe bezrobocie 261  164  64  39  3324  1949 
  Powyżej 50 roku życia 158  69  43  18  2018  914  346  171 
  Bez kwalifikacji zawodowych 219  127  40  19  2083  1202  196  119 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  77  66  20  17  812  711  43  39 
  Niepełnosprawni 50  28  434  186  35  16 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 7154  3926  917  513 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 742  380  161  94 
  z tego po raz pierwszy 153  79  36  19 
  po raz kolejny (od 1990r.) 589  301  125  75 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 23  14 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 788  401 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 248  141 
  z tego niesubsydiowanej 247  140 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 38  22 
  rozpoczęcie stażu 38  30 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 101  59 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 289  106 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 26  19 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt. 12 
  innych 22 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 7108  3905 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174348

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl