• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Czerwiec 2012

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 682  351  288  158  6593  3697  916  521 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 545  282  241  133  5138  2843  915  521 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  59  34  21  11 
  dotychczas
  nie pracujące
  137  69  47  25  1455  854 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 132  78  48  26  843  525  44  26 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 16  11  17  12  73  53 
  Długotrwałe bezrobocie 226  119  77  48  3190  1868 
  Powyżej 50 roku życia 149  70  46  16  1938  899  373  197 
  Bez kwalifikacji zawodowych 204  115  49  26  1967  1149  217  127 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  66  53  25  21  790  688  47  41 
  Niepełnosprawni 32  10  14  428  191  32  18 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 6828  3775  921  519 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 682  351  160  85 
  z tego po raz pierwszy 175  106  68  39 
  po raz kolejny (od 1990r.) 507  245  92  46 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 17 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 917  429 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 288  158 
  z tego niesubsydiowanej 271  148 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 17  10 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 69  33 
  rozpoczęcie stażu 14  10 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 450  177 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 42  30 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 21 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 6593  3697 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174537

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl