• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Wrzesień 2012

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 999  510  303  193  6864  3816  944  536 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 708  373  270  170  5279  2910  944  536 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  43  24  10 
  dotychczas
  nie pracujące
  291  137  33  23  1585  906 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 281  135  39  29  1036  612  49  26 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 32  24  92  64 
  Długotrwałe bezrobocie 295  172  91  59  3165  1854 
  Powyżej 50 roku życia 183  94  66  37  1946  908  352  180 
  Bez kwalifikacji zawodowych 281  136  48  34  2037  1182  217  138 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  86  73  23  21  825  724  51  47 
  Niepełnosprawni 38  21  431  196  35  22 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 6747  3779  941  539 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 999  510  175  104 
  z tego po raz pierwszy 261  142  50  35 
  po raz kolejny (od 1990r.) 738  368  125  69 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 17  15 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 79  44  12 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 882  473 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 303  193 
  z tego niesubsydiowanej 270  168 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 33  25 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych 13  13 
  podjęcia działalności gospodarczej 17  10 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 100  65 
  rozpoczęcie stażu 30  25 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 367  133 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 29  27 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 22  13 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 6864  3816 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174368

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl