• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Październik 2012

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 1105  561  370  212  6895  3772  955  535 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 814  408  302  175  5305  2873  955  535 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  12  51  27  18 
  dotychczas
  nie pracujące
  291  153  68  37  1590  899 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 280  140  80  46  1039  601  46  22 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 39  25  12  96  63 
  Długotrwałe bezrobocie 269  161  77  51  3114  1809 
  Powyżej 50 roku życia 197  96  50  27  1944  877  348  177 
  Bez kwalifikacji zawodowych 296  149  67  38  2038  1178  218  140 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  98  73  24  18  842  731  49  47 
  Niepełnosprawni 49  22  20  12  420  190  40  26 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 6864  3816  944  536 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 1105  561  203  114 
  z tego po raz pierwszy 271  135  59  32 
  po raz kolejny (od 1990r.) 834  426  144  82 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 24  20 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 65  45 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 1074  605 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 370  212 
  z tego niesubsydiowanej 320  172 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 50  40 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych 18  17 
  podjęcia działalności gospodarczej 30  21 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 136  77 
  rozpoczęcie stażu 45  43 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 10 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 424  207 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 35  26 
  podjęcia nauki 22  13 
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 17 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 6895  3772 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174378

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl