• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Grudzień 2012

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 854  384  260  153  7293  3865  1042  566 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 654  291  209  125  5644  2954  1042  566 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  41  21  121  60  92  43 
  dotychczas
  nie pracujące
  200  93  51  28  1649  911 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 180  85  52  29  1076  602  54  28 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 25  20  11  102  69 
  Długotrwałe bezrobocie 302  171  63  45  3237  1862 
  Powyżej 50 roku życia 197  99  32  19  2064  910  373  189 
  Bez kwalifikacji zawodowych 188  98  41  28  2090  1192  221  145 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  63  44  18  16  827  707  52  44 
  Niepełnosprawni 29  13  432  192  42  24 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 7140  3846  998  558 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 854  384  193  97 
  z tego po raz pierwszy 164  72  56  25 
  po raz kolejny (od 1990r.) 690  312  137  72 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 29  24 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 157  61  31  16 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 701  365 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 260  153 
  z tego niesubsydiowanej 216  127 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 44  26 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 39  22 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia
  rozpoczęcie stażu 13  11 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 375  177 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 16  12 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt. 10 
  innych 16 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 7293  3865 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174363

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl