• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Marzec 2010

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 470 470 0 0 0 0 0 226 226 0 0 0 0 0 14 10 5
  1-3 904 0 904 0 0 0 0 421 0 421 0 0 0 0 29 24 8
  3-6 752 0 0 752 0 0 0 374 0 0 374 0 0 0 26 24 10
  6-12 641 0 0 0 641 0 0 393 0 0 0 393 0 0 15 10 7
  12-24 400 0 0 0 0 400 0 254 0 0 0 0 254 0 0 3 1
  pow. 24 275 0 0 0 0 0 275 195 0 0 0 0 0 195 0 33 5
  Wiek 18-24 872 152 269 205 173 63 10 477 74 125 109 108 52 9 40 5 1
  25-34 1057 156 302 238 187 119 55 605 76 141 130 130 81 47 40 21 9
  35-44 631 77 163 124 120 73 74 363 40 85 59 75 48 56 4 33 14
  45-54 665 68 136 138 128 108 87 349 32 63 65 70 59 60 0 32 11
  55-59 178 14 31 36 25 30 42 69 4 7 11 10 14 23 0 5 1
  60-64 l. 39 3 3 11 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
  Wykształcenie wyższe 282 38 70 84 50 24 16 175 18 45 51 38 11 12 73 10 6
  policealne i śr. zawod. 723 98 222 138 146 84 35 428 54 111 71 102 65 25 6 17 8
  średnie ogólnokształ. 375 68 102 84 75 32 14 281 46 75 61 60 25 14 3 5 5
  zasad. zawod. 1070 145 273 253 203 127 69 499 59 108 109 102 74 47 2 36 8
  gimnazjalne i poniżej 992 121 237 193 167 133 141 480 49 82 82 91 79 97 0 36 9
  Straż pracy ogółem do 1 roku 476 66 138 93 69 60 50 272 33 67 53 44 44 31 13 4 1
  1-5 705 98 216 172 128 60 31 349 47 86 76 83 34 23 8 9 3
  5-10 387 57 89 86 72 51 32 208 21 46 45 36 33 27 3 10 3
  10-20 448 58 111 98 84 48 49 228 22 52 48 49 28 29 1 18 5
  20-30 316 31 84 66 63 44 28 143 19 32 22 34 22 14 1 4 2
  30 lat i więcej 121 9 33 35 24 13 7 52 1 16 12 11 6 6 0 0 0
  bez stażu 989 151 233 202 201 124 78 611 83 122 118 136 87 65 58 59 22
  Ogółem 3442 470 904 752 641 400 275 1863 226 421 374 393 254 195 84 104 36
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 401 152 37 47 132 179 266 25 9 11 0
  1-3 769 269 75 113 211 283 510 49 20 20 0
  3-6 665 205 135 124 168 253 446 57 18 23 0
  6-12 557 173 146 104 147 223 370 47 12 26 0
  12-24 400 63 399 110 99 148 260 56 7 24 0
  pow. 24 273 10 267 102 109 88 210 47 4 29 0
  Wiek 18-24 872 872 144 0 302 560 403 46 7 8 0
  25-34 798 0 289 0 146 382 506 123 23 23 0
  35-44 544 0 226 0 154 104 455 83 10 31 0
  45-54 634 0 280 0 180 91 528 27 19 50 0
  55-59 178 0 99 0 63 26 137 2 7 19 0
  60-64 l. 39 0 21 0 21 11 33 0 4 2 0
  Wykształcenie wyższe 182 49 58 16 0 125 0 2 0 2 0
  policealne i śr. zawod. 480 192 195 82 0 251 0 27 3 11 0
  średnie ogólnokształ. 341 228 79 33 224 181 0 18 1 7 0
  zasad. zawod. 1070 199 317 208 0 233 1070 84 23 52 0
  gimnazjalne i poniżej 992 204 410 261 642 384 992 150 43 61 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 437 154 175 54 130 185 269 47 16 22 0
  1-5 561 224 160 39 131 0 409 68 13 15 0
  5-10 303 6 126 40 73 0 239 41 5 21 0
  10-20 372 0 151 118 83 0 319 20 9 29 0
  20-30 284 0 97 165 50 0 224 7 5 13 0
  30 lat i więcej 119 0 28 108 20 0 77 0 0 4 0
  bez stażu 989 488 322 76 379 989 525 98 22 29 0
  Ogółem 3065 872 1059 600 866 1174 2062 281 70 133 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 192 74 21 16 67 94 108 20 0 6 29 0
  1-3 344 125 47 44 106 144 190 38 0 8 49 0
  3-6 328 109 81 49 89 146 191 50 1 10 52 0
  6-12 334 108 93 47 95 149 193 41 1 10 63 0
  12-24 254 52 254 56 67 104 153 53 0 11 66 0
  pow. 24 194 9 189 60 80 71 144 46 0 17 81 0
  Wiek 18-24 477 477 110 0 176 329 167 43 0 4 64 0
  25-34 459 0 210 0 90 250 263 109 1 9 141 0
  35-44 315 0 154 0 102 70 245 71 0 16 85 0
  45-54 326 0 164 0 109 52 255 24 1 26 46 0
  55-59 69 0 47 0 27 7 49 1 0 7 4 0
  Wykształcenie wyższe 114 38 30 7 0 78 0 2 0 1 6 0
  policealne i śr. zawod. 299 113 141 40 0 159 0 25 0 6 35 0
  średnie ogólnokształ. 254 159 68 29 171 133 0 18 0 5 24 0
  zasad. zawod. 499 82 187 90 0 120 499 68 0 24 93 0
  gimnazjalne i poniżej 480 85 259 106 333 218 480 135 2 26 182 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 248 81 115 22 69 97 138 44 0 8 39 0
  1-5 271 104 99 15 73 0 179 58 1 9 61 0
  5-10 163 1 82 22 42 0 114 34 0 9 27 0
  10-20 181 0 91 62 45 0 143 13 0 15 13 0
  20-30 122 0 46 74 20 0 84 5 0 6 0 0
  30 lat i więcej 50 0 12 46 13 0 27 0 0 2 0 0
  bez stażu 611 291 240 31 242 611 294 94 1 13 200 0
  Ogółem 1646 477 685 272 504 708 979 248 2 62 340 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174360

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl