• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Czerwiec 2013

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 861  394  355  158  7858  4024  1070  555 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 652  294  290  126  6192  3109  1067  554 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  52  21  19  328  162  270  127 
  dotychczas
  nie pracujące
  209  100  65  32  1666  915 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 199  98  73  35  1092  570  51  25 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 21  15  13  83  59 
  Długotrwałe bezrobocie 296  166  91  52  3597  2059 
  Powyżej 50 roku życia 154  55  57  20  2241  941  381  163 
  Bez kwalifikacji zawodowych 237  115  61  24  2282  1282  214  132 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  80  63  36  26  954  806  75  62 
  Niepełnosprawni 38  18  10  421  177  33  12 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 8078  4099  1107  577 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 861  394  164  77 
  z tego po raz pierwszy 180  81  36  13 
  po raz kolejny (od 1990r.) 681  313  128  64 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 10 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 81  26  12 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 1081  469 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 355  158 
  z tego niesubsydiowanej 335  150 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 20 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 16 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 72  36 
  rozpoczęcie stażu 22  19 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 528  191 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 41  30 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt. 15  10 
  innych 13 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 7858  4024 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174545

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl