• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Lipiec 2013

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 969  492  381  171  7828  4106  1030  548 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 718  375  324  143  6159  3179  1026  547 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  39  24  19  333  176  260  129 
  dotychczas
  nie pracujące
  251  117  57  28  1669  927 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 232  109  56  30  1079  586  46  23 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 41  26  10  78  47 
  Długotrwałe bezrobocie 291  157  94  45  3620  2079 
  Powyżej 50 roku życia 179  97  72  26  2235  968  381  178 
  Bez kwalifikacji zawodowych 284  144  71  42  2262  1285  213  131 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  93  80  24  20  974  838  71  60 
  Niepełnosprawni 43  19  11  432  180  37  11 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 7858  4024  1070  555 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 969  492  183  112 
  z tego po raz pierwszy 229  125  68  45 
  po raz kolejny (od 1990r.) 740  367  115  67 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 22  16 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 53  11 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 999  410 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 381  171 
  z tego niesubsydiowanej 361  165 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 20 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 10 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 10 
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 48 
  rozpoczęcie stażu 13  11 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 452  160 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 54  37 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 25  10 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 7828  4106 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174349

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl