• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Sierpień 2013

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 830  428  356  176  7726  4110  973  514 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 607  315  294  148  6072  3176  971  513 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  28  13  16  321  166  238  114 
  dotychczas
  nie pracujące
  223  113  62  28  1654  934 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 205  97  82  41  1036  575  46  21 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 29  20  17  12  84  50 
  Długotrwałe bezrobocie 301  166  83  47  3665  2100 
  Powyżej 50 roku życia 137  68  46  18  2220  980  371  179 
  Bez kwalifikacji zawodowych 258  141  68  36  2262  1303  195  118 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  90  75  29  22  980  855  69  57 
  Niepełnosprawni 28  12  11  416  171  36  10 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 7828  4106  1030  548 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 830  428  131  68 
  z tego po raz pierwszy 171  72  36  12 
  po raz kolejny (od 1990r.) 659  356  95  56 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 52  40 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 41  26 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 932  424 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 356  176 
  z tego niesubsydiowanej 355  175 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 52  26 
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 426  165 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 50  32 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt. 13 
  innych 18 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 7726  4110 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174522

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl