• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Wrzesień 2013

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 1061  537  468  252  7655  4109  916  490 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 742  377  389  208  5962  3144  914  489 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  54  27  23  10  335  176  242  117 
  dotychczas
  nie pracujące
  319  160  79  44  1693  965 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 340  176  87  49  1120  638  53  28 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 40  30  13  93  61 
  Długotrwałe bezrobocie 385  196  122  75  3689  2089 
  Powyżej 50 roku życia 193  87  60  27  2230  987  368  165 
  Bez kwalifikacji zawodowych 299  132  89  52  2231  1265  195  119 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  68  59  45  41  940  822  52  43 
  Niepełnosprawni 47  25  11  421  181  34  13 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 7726  4110  973  514 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 1061  537  170  87 
  z tego po raz pierwszy 284  147  44  24 
  po raz kolejny (od 1990r.) 777  390  126  63 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 54  45 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 93  34 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 1132  538 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 468  252 
  z tego niesubsydiowanej 444  238 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 24  14 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 14 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 157  82 
  rozpoczęcie stażu 13 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 11 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 417  153 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 29  19 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 13 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 7655  4109 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174538

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl