• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Marzec 2010

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 524  254  161  84  3442  1863  543  266 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 353  159  119  60  2453  1252  539  265 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  51  29  45  23 
  dotychczas
  nie pracujące
  171  95  42  24  989  611 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 17  11  12  62  44 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
  Długotrwałe bezrobocie 116  64  35  25  1059  685 
  Powyżej 50 roku życia 62  22  10  600  272  119  61 
  Bez kwalifikacji zawodowych 142  70  25  14  866  504  79  46 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  28  22  13  12  281  248  24  17 
  Niepełnosprawni 14  133  62  10 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3539  1914  1267  646  540  266 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 524  254  185  88  99  48 
  z tego po raz pierwszy 138  65  56  27  34  19 
  po raz kolejny (od 1990r.) 386  189  129  61  65  29 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 39  11  17 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 621  305  232  111 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 161  84  53  27 
  z tego niesubsydiowanej 149  79  51  26 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 12 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 10 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 49  17  21 
  rozpoczęcie stażu 30  24  16  12 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 69  41  33  19 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 278  117  100  40 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 21  14 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3442  1863  1220  623 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174377

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl