• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Wrzesień 2010

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 528 528 0 0 0 0 0 304 304 0 0 0 0 0 28 14 6
  1-3 677 0 677 0 0 0 0 360 0 360 0 0 0 0 28 11 4
  3-6 566 0 0 566 0 0 0 336 0 0 336 0 0 0 12 14 9
  6-12 687 0 0 0 687 0 0 388 0 0 0 388 0 0 12 30 14
  12-24 431 0 0 0 0 431 0 289 0 0 0 0 289 0 0 7 5
  pow. 24 237 0 0 0 0 0 237 156 0 0 0 0 0 156 0 28 4
  Wiek 18-24 790 230 217 127 125 79 12 486 136 118 82 75 63 12 52 8 4
  25-34 934 142 206 187 223 130 46 598 81 118 120 148 93 38 27 21 6
  35-44 583 61 120 123 142 78 59 355 34 62 80 84 54 41 1 28 10
  45-54 596 75 98 91 151 104 77 323 42 50 43 73 66 49 0 29 15
  55-59 184 18 25 30 39 34 38 71 11 12 11 8 13 16 0 9 5
  60-64 l. 39 2 11 8 7 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
  Wykształcenie wyższe 293 69 80 55 52 30 7 193 47 52 35 34 20 5 73 11 7
  policealne i śr. zawod. 712 125 188 147 133 84 35 447 78 109 96 76 65 23 1 20 10
  średnie ogólnokształ. 354 87 82 69 65 39 12 282 68 60 52 58 35 9 5 6 5
  zasad. zawod. 916 132 164 161 251 148 60 474 62 76 83 130 85 38 1 33 9
  gimnazjalne i poniżej 851 115 163 134 186 130 123 437 49 63 70 90 84 81 0 34 11
  Straż pracy ogółem do 1 roku 425 75 88 74 86 59 43 283 52 50 51 61 45 24 7 5 3
  1-5 607 116 137 106 149 71 28 348 66 73 60 80 48 21 10 14 3
  5-10 343 36 74 69 84 54 26 199 17 40 44 48 29 21 0 8 3
  10-20 428 50 88 78 115 58 39 234 27 45 44 61 36 21 0 19 7
  20-30 279 28 52 55 72 51 21 139 15 25 32 29 29 9 0 4 1
  30 lat i więcej 118 15 19 32 30 16 6 40 7 7 7 9 6 4 0 0 0
  bez stażu 926 208 219 152 151 122 74 590 120 120 98 100 96 56 63 54 25
  Ogółem 3126 528 677 566 687 431 237 1833 304 360 336 388 289 156 80 104 42
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 466 230 51 56 137 245 247 33 8 20 0
  1-3 574 217 99 89 158 252 327 39 14 23 0
  3-6 479 127 97 88 139 182 295 38 10 20 0
  6-12 588 125 175 130 163 186 437 66 22 28 0
  12-24 431 79 431 98 101 143 278 47 6 23 0
  pow. 24 234 12 227 90 89 85 183 42 4 32 0
  Wiek 18-24 790 790 165 0 283 550 318 48 4 11 0
  25-34 705 0 306 0 117 337 413 114 21 24 0
  35-44 487 0 219 0 133 99 402 71 15 32 0
  45-54 567 0 269 0 175 79 465 30 17 57 0
  55-59 184 0 101 0 61 22 138 2 5 20 0
  60-64 l. 39 0 20 0 18 6 31 0 2 2 0
  Wykształcenie wyższe 196 70 64 17 0 128 0 5 0 5 0
  policealne i śr. zawod. 489 200 198 75 0 255 0 33 4 10 0
  średnie ogólnokształ. 320 202 89 32 212 168 0 26 0 7 0
  zasad. zawod. 916 152 326 188 0 202 916 70 24 58 0
  gimnazjalne i poniżej 851 166 403 239 575 340 851 131 36 66 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 388 129 173 47 125 167 216 52 11 23 0
  1-5 465 166 179 31 116 0 324 58 15 21 0
  5-10 269 3 128 32 56 0 203 39 4 22 0
  10-20 348 0 164 117 76 0 281 19 11 33 0
  20-30 258 0 97 159 53 0 198 5 3 14 0
  30 lat i więcej 118 0 25 105 19 0 81 1 0 4 0
  bez stażu 926 492 314 60 342 926 464 91 20 29 0
  Ogółem 2772 790 1080 551 787 1093 1767 265 64 146 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 259 136 35 33 83 143 111 25 0 8 34 0
  1-3 298 118 53 41 79 140 139 31 2 10 59 0
  3-6 278 82 65 38 90 117 153 32 2 9 46 0
  6-12 326 75 113 48 99 122 220 59 0 12 72 0
  12-24 289 63 289 49 74 110 169 43 0 10 72 0
  pow. 24 155 12 150 44 59 62 119 41 0 16 74 0
  Wiek 18-24 486 486 122 0 184 343 170 45 1 6 69 0
  25-34 455 0 233 0 81 240 242 100 1 8 160 0
  35-44 289 0 147 0 90 60 223 61 0 12 81 0
  45-54 304 0 162 0 105 44 230 23 2 32 44 0
  55-59 71 0 41 0 24 7 46 2 0 7 3 0
  Wykształcenie wyższe 126 48 40 9 0 78 0 5 0 1 10 0
  policealne i śr. zawod. 311 114 147 39 0 159 0 29 0 4 52 0
  średnie ogólnokształ. 257 154 73 29 176 134 0 25 0 6 38 0
  zasad. zawod. 474 83 192 79 0 118 474 58 1 26 89 0
  gimnazjalne i poniżej 437 87 253 97 308 205 437 114 3 28 168 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 252 84 119 18 77 104 132 50 0 8 57 0
  1-5 259 92 121 13 69 0 161 47 2 9 66 0
  5-10 154 2 76 19 34 0 102 34 0 11 30 0
  10-20 185 0 95 61 40 0 138 8 1 19 16 0
  20-30 125 0 49 79 27 0 84 4 0 5 0 0
  30 lat i więcej 40 0 10 36 13 0 21 1 0 1 0 0
  bez stażu 590 308 235 27 224 590 273 87 1 12 188 0
  Ogółem 1605 486 705 253 484 694 911 231 4 65 357 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174359

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl