• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Lipiec 2010

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 561  289  170  75  3150  1789  504  264 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 364  183  135  58  2229  1200  502  264 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  60  33  48  24 
  dotychczas
  nie pracujące
  197  106  35  17  921  589 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 32  26  43  30 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
  Długotrwałe bezrobocie 138  74  38  17  1074  682 
  Powyżej 50 roku życia 71  32  15  565  251  138  61 
  Bez kwalifikacji zawodowych 153  77  24  12  825  497  87  52 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  31  25  264  233  22  15 
  Niepełnosprawni 14  135  63  16  10 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3174  1767  1121  599  535  285 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 561  289  188  96  104  49 
  z tego po raz pierwszy 162  88  66  33  36  16 
  po raz kolejny (od 1990r.) 399  201  122  63  68  33 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 13  13 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 71  26  23 
  po pracach społecznie użytecznych 11 
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 585  267  191  80 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 170  75  51  15 
  z tego niesubsydiowanej 127  62  43  13 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 43  13 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych 31 
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 29  12 
  rozpoczęcie stażu 18  16 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 20  11 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 303  126  101  43 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 28  23  11 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3150  1789  1118  615 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174532

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl