• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Wrzesień 2010

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 609  345  163  88  3126  1833  467  247 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 374  211  119  60  2200  1243  466  247 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  12  60  33  40  19 
  dotychczas
  nie pracujące
  235  134  44  28  926  590 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 29  16  69  41 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
  Długotrwałe bezrobocie 144  97  30  18  1080  705 
  Powyżej 50 roku życia 67  40  20  551  253  146  67 
  Bez kwalifikacji zawodowych 155  94  24  18  787  484  74  47 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  39  30  265  231  15  12 
  Niepełnosprawni 23  146  65  14 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3142  1804  1132  635  481  250 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 609  345  230  129  85  49 
  z tego po raz pierwszy 209  108  105  52  27  13 
  po raz kolejny (od 1990r.) 400  237  125  77  58  36 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 25  23  11  10 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 35  17  11 
  po pracach społecznie użytecznych 11 
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 625  316  209  100 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 163  88  59  30 
  z tego niesubsydiowanej 147  78  53  24 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 16  10 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 54  30  17 
  rozpoczęcie stażu 15  14 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 344  156  108  45 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 24  17  11 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3126  1833  1153  664 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174351

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl