• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Listopad 2010

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 537  272  152  95  3269  1854  471  265 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 382  180  112  68  2332  1271  471  265 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  59  35  39  23 
  dotychczas
  nie pracujące
  155  92  40  27  937  583 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 30  23  11  87  58 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
  Długotrwałe bezrobocie 135  70  26  17  1155  709 
  Powyżej 50 roku życia 74  34  603  279  144  80 
  Bez kwalifikacji zawodowych 129  70  14  813  483  74  55 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  30  24  247  216  15  14 
  Niepełnosprawni 16  162  69  23  13 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3265  1888  1208  682  449  247 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 537  272  199  102  90  53 
  z tego po raz pierwszy 131  73  60  32  33  20 
  po raz kolejny (od 1990r.) 406  199  139  70  57  33 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 21  17  12  11 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 50  30  11 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 533  306  183  104 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 152  95  58  36 
  z tego niesubsydiowanej 124  80  48  31 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 28  15  10 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 19 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 45  31  15 
  rozpoczęcie stażu 18  17  12  12 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 280  144  80  41 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 19  14  10 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 10 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3269  1854  1224  680 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174544

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl