• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Styczeń 2011

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 566  289  119  74  3673  2066  508  294 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 409  198  88  54  2647  1418  508  294 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  55  33  30  16 
  dotychczas
  nie pracujące
  157  91  31  20  1026  648 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 173  90  31  20  848  503  37  21 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 17  12  95  66 
  Długotrwałe bezrobocie 167  97  14  1387  841 
  Powyżej 50 roku życia 86  39  10  726  332  167  93 
  Bez kwalifikacji zawodowych 141  72  13  10  916  535  92  65 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  39  28  290  247  17  16 
  Niepełnosprawni 16  180  80  23  12 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3435  1935  1291  700  458  272 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 566  289  204  101  127  73 
  z tego po raz pierwszy 137  72  58  29  34  21 
  po raz kolejny (od 1990r.) 429  217  146  72  93  52 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych 10 
  po stażu 22  21 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 328  158  120  61 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 119  74  48  30 
  z tego niesubsydiowanej 119  74  48  30 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 191  73  66  26 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 10 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3673  2066  1375  740 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174358

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl