• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Luty 2011

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 451  220  124  71  3767  2100  506  292 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 310  147  83  44  2715  1449  506  292 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  50  29  25  13 
  dotychczas
  nie pracujące
  141  73  41  27  1052  651 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 159  79  40  25  882  502  43  23 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 17  10  11  94  64 
  Długotrwałe bezrobocie 140  85  26  18  1440  876 
  Powyżej 50 roku życia 53  18  735  332  156  83 
  Bez kwalifikacji zawodowych 120  57  17  10  942  540  91  64 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  21  20  293  258  17  15 
  Niepełnosprawni 13  177  81  20  11 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3673  2066  1375  740  508  294 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 451  220  158  77  62  35 
  z tego po raz pierwszy 103  41  42  14  26  13 
  po raz kolejny (od 1990r.) 348  179  116  63  36  22 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 35  29  15  13 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 357  186  118  62 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 124  71  52  31 
  z tego niesubsydiowanej 124  71  52  31 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 197  95  52  25 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 18  10  10 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3767  2100  1415  755 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174536

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl