• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Marzec 2011

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 500  264  198  105  3714  2096  492  296 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 367  189  143  72  2704  1451  492  296 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  43  27  23  14 
  dotychczas
  nie pracujące
  133  75  55  33  1010  645 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 134  76  58  31  827  488  41  22 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 17  13  16  10  84  61 
  Długotrwałe bezrobocie 156  91  47  25  1456  886 
  Powyżej 50 roku życia 67  26  16  745  335  145  82 
  Bez kwalifikacji zawodowych 142  74  33  22  1029  587  107  73 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  31  27  14  303  270  18  16 
  Niepełnosprawni 14  176  80  15 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3767  2100  1415  755  506  292 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 500  264  192  104  79  54 
  z tego po raz pierwszy 116  59  58  28  22  14 
  po raz kolejny (od 1990r.) 384  205  134  76  57  40 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 26  24  13  11 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 553  268  193  91 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 198  105  73  35 
  z tego niesubsydiowanej 198  105  73  35 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 318  139  105  48 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 16  13 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 13 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3714  2096  1414  768 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174556

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl