• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Grudzień 2010

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 432 432 0 0 0 0 0 209 209 0 0 0 0 0 18 7 0
  1-3 933 0 933 0 0 0 0 491 0 491 0 0 0 0 46 12 3
  3-6 703 0 0 703 0 0 0 386 0 0 386 0 0 0 22 8 4
  6-12 660 0 0 0 660 0 0 406 0 0 0 406 0 0 17 17 9
  12-24 452 0 0 0 0 452 0 277 0 0 0 0 277 0 0 18 11
  pow. 24 255 0 0 0 0 0 255 166 0 0 0 0 0 166 0 27 5
  Wiek 18-24 788 133 239 216 111 72 17 466 67 131 127 74 50 17 67 5 1
  25-34 1047 138 280 208 219 144 58 639 67 152 119 148 108 45 35 16 6
  35-44 609 70 148 115 141 77 58 360 39 80 61 96 47 37 1 22 7
  45-54 702 72 178 116 144 113 79 366 27 95 60 76 59 49 0 29 13
  55-59 238 18 73 38 35 37 37 104 9 33 19 12 13 18 0 10 4
  60-64 l. 51 1 15 10 10 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
  Wykształcenie wyższe 348 50 109 80 60 38 11 231 35 74 53 40 24 5 94 11 7
  policealne i śr. zawod. 700 93 171 173 151 76 36 431 50 89 107 105 55 25 1 15 8
  średnie ogólnokształ. 379 56 115 92 60 44 12 294 38 87 71 50 39 9 5 3 2
  zasad. zawod. 1034 112 288 189 208 165 72 507 38 128 89 116 89 47 3 28 7
  gimnazjalne i poniżej 974 121 250 169 181 129 124 472 48 113 66 95 70 80 0 32 8
  Straż pracy ogółem do 1 roku 452 63 124 77 84 58 46 274 34 67 46 57 43 27 12 3 2
  1-5 684 99 188 151 122 97 27 371 45 83 87 78 59 19 13 12 2
  5-10 386 33 117 74 85 49 28 226 17 64 42 54 28 21 0 7 2
  10-20 484 54 117 103 107 66 37 250 27 57 51 61 36 18 1 15 5
  20-30 332 35 93 54 72 53 25 160 12 44 25 42 25 12 0 2 1
  30 lat i więcej 132 11 40 21 34 20 6 49 2 19 10 9 4 5 0 0 0
  bez stażu 965 137 254 223 156 109 86 605 72 157 125 105 82 64 77 50 20
  Ogółem 3435 432 933 703 660 452 255 1935 209 491 386 406 277 166 103 89 32
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 372 133 76 51 111 162 233 31 20 13 0
  1-3 822 239 216 186 229 303 538 57 16 43 0
  3-6 610 216 137 106 167 259 358 41 16 31 0
  6-12 563 111 172 128 167 182 389 57 21 32 0
  12-24 452 72 452 115 102 134 294 50 6 32 0
  pow. 24 253 17 246 91 87 98 196 33 5 29 0
  Wiek 18-24 788 788 176 0 269 535 336 45 5 10 0
  25-34 811 0 368 0 135 382 469 119 23 30 0
  35-44 510 0 255 0 141 91 423 67 19 40 0
  45-54 674 0 338 0 210 99 553 36 27 66 0
  55-59 238 0 131 0 84 24 187 2 7 28 0
  60-64 l. 51 0 31 0 24 7 40 0 3 6 0
  Wykształcenie wyższe 249 84 94 18 0 156 0 7 0 4 0
  policealne i śr. zawod. 474 166 209 85 0 233 0 31 4 13 0
  średnie ogólnokształ. 341 202 106 43 208 171 0 28 1 13 0
  zasad. zawod. 1034 162 407 237 0 215 1034 75 27 74 0
  gimnazjalne i poniżej 974 174 483 294 655 363 974 128 52 76 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 416 139 196 62 139 173 249 57 14 31 0
  1-5 534 173 220 45 146 0 369 54 16 20 0
  5-10 313 4 153 43 62 0 235 32 6 25 0
  10-20 408 0 185 145 104 0 338 25 14 39 0
  20-30 305 0 136 191 59 0 237 4 6 27 0
  30 lat i więcej 131 0 39 120 24 0 91 0 0 5 0
  bez stażu 965 472 370 71 329 965 489 97 28 33 0
  Ogółem 3072 788 1299 677 863 1138 2008 269 84 180 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 171 67 45 20 50 85 86 25 1 7 19 0
  1-3 429 131 118 82 124 181 241 51 0 18 76 0
  3-6 324 127 72 52 92 145 155 33 2 12 63 0
  6-12 333 74 116 58 107 122 211 48 1 15 75 0
  12-24 277 50 277 48 67 101 159 46 0 14 74 0
  pow. 24 165 17 160 47 57 71 127 32 0 15 71 0
  Wiek 18-24 466 466 122 0 165 334 158 42 0 6 60 0
  25-34 490 0 263 0 89 253 263 106 1 12 188 0
  35-44 293 0 161 0 80 59 224 58 1 18 80 0
  45-54 346 0 190 0 125 50 261 27 2 32 44 0
  55-59 104 0 52 0 38 9 73 2 0 13 6 0
  Wykształcenie wyższe 161 62 54 10 0 98 0 7 0 1 18 0
  policealne i śr. zawod. 295 92 148 45 0 142 0 26 0 6 54 0
  średnie ogólnokształ. 264 154 86 35 162 133 0 27 0 11 39 0
  zasad. zawod. 507 80 227 99 0 124 507 61 1 29 96 0
  gimnazjalne i poniżej 472 78 273 118 335 208 472 114 3 34 171 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 247 81 124 22 80 100 136 55 1 11 64 0
  1-5 274 84 134 21 75 0 170 45 1 11 62 0
  5-10 178 2 92 25 32 0 115 30 0 13 32 0
  10-20 201 0 98 70 55 0 154 11 1 17 17 0
  20-30 145 0 64 92 26 0 94 3 0 11 1 0
  30 lat i więcej 49 0 12 47 18 0 29 0 0 1 0 0
  bez stażu 605 299 264 30 211 605 281 91 1 17 202 0
  Ogółem 1699 466 788 307 497 705 979 235 4 81 378 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174553

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl