• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Maj 2011

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 379  206  142  76  3533  2032  452  277 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 259  133  104  54  2562  1400  452  277 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  31  21  12 
  dotychczas
  nie pracujące
  120  73  38  22  971  632 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 124  70  47  27  782  471  29  17 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 68  46 
  Długotrwałe bezrobocie 147  87  32  17  1464  899 
  Powyżej 50 roku życia 53  26  11  720  329  138  74 
  Bez kwalifikacji zawodowych 133  79  27  21  1018  584  95  65 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  22  21  304  276  21  20 
  Niepełnosprawni 162  73  16 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3580  2032  1341  729  467  290 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 379  206  150  84  59  31 
  z tego po raz pierwszy 97  58  39  21  16  11 
  po raz kolejny (od 1990r.) 282  148  111  63  43  20 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu 16  16  12  12 
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 13 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 426  206  159  88 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 142  76  59  39 
  z tego niesubsydiowanej 128  67  58  39 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 14 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej 10 
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 28 
  rozpoczęcie stażu
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 211  89  73  33 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 19  16 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 11 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3533  2032  1332  725 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174345

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl