• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki za: Wrzesień 2011

  Struktura bezrobotnych
  Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
  ogółem w tym z prawem do zasiłku
  w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
  razemkobietyrazemkobietyrazemkobietyrazemkobiety
  Ogółem 483  282  183  109  3285  1979  363  224 
  w tym
  osoby
  poprzednio pracujące 327  186  139  85  2385  1381  363  224 
  w tym zwolnione
  z przyczyn
  dotyczących
  zakładu pracy
  28  20 
  dotychczas
  nie pracujące
  156  96  44  24  900  598 
  Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem )
  Do 25 roku życia 178  107  62  36  716  454  32  22 
  Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 15  11  43  29 
  Długotrwałe bezrobocie 154  93  49  31  1436  894 
  Powyżej 50 roku życia 70  32  12  700  332  123  60 
  Bez kwalifikacji zawodowych 147  85  30  12  960  594  76  51 
  Samotnie wychowujące co najmniej
  jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku)
  39  33  10  310  278  17  13 
  Niepełnosprawni 18  148  69  11 
  Bilans bezrobotnych
  Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
  razem kobiety razem kobiety
  Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. 3323  1975  1273  725  382  228 
  Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. 483  282  179  99  72  51 
  z tego po raz pierwszy 164  103  74  47  23  16 
  po raz kolejny (od 1990r.) 319  179  105  52  49  35 
  z tego po pracach interwencyjnych
  po robotach publicznych
  po stażu
  po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy
  po szkoleniu 11 
  po pracach społecznie użytecznych
  Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 521  278  189  106 
  z tego podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 183  109  63  38 
  z tego niesubsydiowanej 172  100  60  36 
  w tym pracy sezonowej
  subsydiowanej 11 
  z tego prac interwencyjnych
  robót publicznych
  podjęcia działalności gospodarczej
  podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego
  inne
  rozpoczęcie szkolenia 25  20 
  rozpoczęcie stażu 25  24  11  10 
  rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy
  rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 11 
  niepotwierdzenia gotowości do pracy 233  91  88  40 
  dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. 20  14 
  podjęcia nauki
  ukończenia 60/65 lat
  nabycia praw emerytalnych lub rentowych
  nabycia praw do świadczenia przedemeryt.
  innych 15 
  Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego 3285  1979  1263  718 
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174354

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl